13 lipca 2024

Standardy ochrony małoletnich

 

Tekst w formacie PDF: Standardy ochrony małoletnich

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2024r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i
Rekreacji w Dukli z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie Standardów Ochrony Małoletnich obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli

STANDARDY

OCHRONY MAŁOLETNICH

W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU
I REKREACJI
W DUKLI

Dukla, 2024 r.

PREAMBUŁA

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli jest działanie dla dobra małoletniego i w jego najlepszym interesie.

Wszyscy pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli traktują małoletniego z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby.

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec małoletniego przemocy
w jakiejkolwiek formie.

Każdy pracownik, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli oraz swoich kompetencji.

Na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli spoczywa szczególna rola, polegająca na tym, aby prawa małoletniego były znane i przestrzegane. Od początku powstania Ośrodek sukcesywnie wdraża i rozwija strategie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w sporcie. Dzieci nie są w pełni dojrzałe i na tyle świadome, by same mogły o siebie zadbać, przez co należy im się szczególna opieka i ochrona. Ośrodek dokłada wszelkich starań by być bezpiecznym, przyjaznym środowiskiem.

Spis treści:

Akty prawne na podstawie, których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich:

 1. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);

 2. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawyKodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);

 3. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. Dz. U.
  z 2023 r. poz. 535);

 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);

 5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (t. j. Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.);

 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ 1

PODSTAWOWE TERMINY

§ 1.

Ilekroć w niniejszych Standardach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Dyrektorzenależy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w
  Dukli;

 2. Ośrodku, jednostce należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w
  Dukli;

 3. pracownikunależy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy
  o
  pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia umowy wolontariackiej w Miejskim Ośrodku Sportu
  i
  Rekreacji w Dukli;

 4. partnerze współpracującym z jednostkąnależy przez to rozumieć osoby wykonujące zadania zlecone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli
  na
  mocy odrębnych przepisów;

 5. praktykancienależy przez to rozumieć osobę, która odbywa praktykę na podstawie skierowania przez szkołę wyższą i porozumienia Dyrektora z uczelnią;

 6. małoletnim należy przez to rozumieć zgodnie z kodeksem cywilnym osobę od urodzenia do ukończenia 18 roku życia;

 7. opiekunie małoletniegonależy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji
  i
  stanowieniu o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad małoletnim);

 8. przedstawicielu ustawowymnależy przez to rozumieć rodzica bądź opiekuna posiadającego pełnię władzy rodzicielskiej lub opiekuna prawnego (osobę reprezentującą małoletniego, ustanowioną przez sąd, w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska lub gdy rodzice nie żyją);

 9. zgodzie opiekuna małoletniego należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego
  z
  rodziców małoletniego. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami małoletniego należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny;

 10. krzywdzeniu małoletniegonależy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Ośrodka lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:

 1. przemoc fizyczna jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne. Przemoc fizyczna powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu,

 2. przemoc emocjonalnato powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie małoletniego, nieustanna krytyka, wciąganie małoletniego w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie małoletniemu wymagań
  i
  oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać,

 3. przemoc seksualnato angażowanie małoletniego w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym
  (np.
  dotykanie małoletniego, współżycie z małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm),

 4. przemoc ekonomicznato niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka, m.in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom. Jest to jedna z form zaniedbania,

 5. zaniedbywanieto niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego;

 1. danych osobowych małoletniegonależy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego uczestniczącego w zajęciach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli;

 2. administratorze należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli reprezentowany przez Dyrektora;

 3. osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, pracownika sprawującego nadzór nad realizacją niniejszych Standardów.

ROZDZIAŁ 2

ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIM
A PRACOWNIKAMI OŚRODKA

§ 2.

 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników:

 1. Dyrektor Ośrodka, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zobowiązany jest do uzyskania informacji, czy dane tej osoby zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestr;

 2. Dyrektor Ośrodka uzyskuje informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. W pierwszej kolejności należy założyć konto w systemie teleinformatycznym. Konto podlega aktywacji dokonywanej przez biuro informacji;

 3. Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie
  w Rejestr, jest ogólnodostępny – nie wymaga zakładania konta;

 4. informacje zwrotne otrzymane z systemu teleinformatycznego Dyrektor Ośrodka drukuje
  i składa do części A akt osobowych, związanych z nawiązaniem stosunku pracy. To samo dotyczy Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestr. Przy czym w przypadku tego drugiego Rejestru wystarczy wydrukować stronę internetową, na której widnieje komunikat, że dana osoba nie figuruje w rejestrze;

 5. Dyrektor od kandydata pobiera informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

 6. jeżeli kandydat posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinien przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z małoletnimi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla wyżej wymienionych celów;

 7. Dyrektor pobiera od kandydata oświadczenie o państwie/państwach (innych niż Rzeczypospolita Polska), w których zamieszkiwał w ostatnich 20 latach pod rygorem odpowiedzialności karnej;

 8. jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi;

 9. pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 1. Wzór oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.

§ 3.

 1. Zasady bezpiecznych relacji pracownika Ośrodka z małoletnim:

 1. podstawową zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez pracowników Ośrodka jest działanie dla dobra małoletniego i w jego interesie. Pracownik Ośrodka traktuje małoletniego
  z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec małoletniego w jakiejkolwiek formie;

 2. zasady bezpiecznych relacji pracownika Ośrodka z małoletnim obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy;

 3. znajomość i zaakceptowanie zasad potwierdzone podpisaniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Standardów.

 1. Pracownik Ośrodka zobowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnim
  i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec małoletniego są odpowiednie do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe.

 2. Pracownik Ośrodka w kontakcie z małoletnim:

 1. zachowuje cierpliwość i odnosi się do małoletniego z szacunkiem;

 2. uważnie wysłuchuje małoletnich i stara się udzielać odpowiedzi dostosowanej do sytuacji i ich wieku;

 3. nie zawstydza małoletniego, nie lekceważy, nie upokarza i nie obraża;

 4. nie krzyczy, chyba że wymaga tego sytuacja niebezpieczna (np. ostrzeżenie);

 5. nie ujawnia drażliwych informacji o małoletnim osobom do tego nieuprawnionym, dotyczy to również ujawniania jego wizerunku (Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.).

 1. Małoletni ma prawo do prywatności, odstąpienie od zasad poufności każdorazowo musi być uzasadnione, a małoletni o takim fakcie powinien być jak najszybciej poinformowany.

 2. W przypadku konieczności rozmowy z małoletnim na osobności, pracownik Ośrodka powinien pozostawić uchylone drzwi bądź poprosić innego pracownika o uczestniczenie w rozmowie.

 3. Pracownikowi Ośrodka nie wolno w obecności małoletnich niestosownie żartować, używać wulgaryzmów, wykonywać obraźliwych gestów, wypowiadać treści o zabarwieniu seksualnym.

 4. Pracownikowi Ośrodka nie wolno wykorzystywać przewagi fizycznej ani stosować gróźb.

 5. Pracownik Ośrodka zobowiązany jest do równego traktowania małoletnich, niezależnie od ich płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego czy też niepełnosprawności.

 6. Pracownik Ośrodka zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji uzyskanych
  w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów małoletnich.

 7. Pracownik Ośrodka nie może utrwalać wizerunku małoletniego w celach prywatnych, również zawodowych, jeżeli opiekun małoletniego nie wyraził na to zgody.

§ 4.

Pracownikowi Ośrodka bezwzględnie zabrania się (pod groźbą kary, w tym więzienia i utraty pracy):

 1. nawiązywać relacji seksualnych z małoletnim;

 2. składać małoletnim propozycji o charakterze seksualnym i pornograficznym, w tym również udostępniania takich treści;

 3. proponować małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych używek (narkotyków, tzw. dopalaczy).

§ 5.

 1. Pracownik zobowiązany jest do zapewnienia małoletnim, że w sytuacji, kiedy poczują
  się niekomfortowo otrzymają stosowną pomoc, zgodną z instrukcją jej udzielania.

 2. Pracownicy zobowiązani są do przedstawienia małoletnim Standardów Ochrony Małoletnich, które obowiązują w Ośrodku i zapewnienia ich, iż otrzymają odpowiednią pomoc.

 3. W przypadku, kiedy pracownik zauważy niepokojące zachowanie lub sytuację, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją postępowania, obligatoryjnie w przypadku delikatnych spraw, gdzie jest podejrzenie o nieprzestrzeganiu Standardów do poinformowania Dyrektora Ośrodka
  (np. zauroczenie małoletniego w pracowniku, bądź pracownika w małoletnim).

§ 6.

 1. Każde przemocowe zachowanie wobec małoletniego jest niedozwolone.

 2. Nie można małoletniego:

 1. popychać;

 2. bić;

 3. szturchać, itp.

 1. Pracownikowi Ośrodka nie wolno dotykać małoletniego w sposób, który mógłby zostać nieprawidłowo zinterpretowany.

 2. Kontakt fizyczny z małoletnim nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się
  z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.

 3. Pracownik nie powinien angażować się w zabawy typu: łaskotanie, udawane walki, brutalne zabawy fizyczne itp.

 4. Pracownik, który ma świadomość, iż małoletni doznał jakiejś krzywdy np. znęcania fizycznego lub wykorzystania seksualnego, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności
  w kontaktach z małoletnim, wykazując zrozumienie i wyczucie.

 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalny jest kontakt fizyczny pracownika z małoletnim. Do sytuacji takich zaliczyć można:

 1. pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w czynnościach higienicznych, jeśli typ niepełnosprawności tego wymaga, a małoletni/ jego opiekun wyrazi zgodę;

 2. pomoc małoletniemu niepełnosprawnemu w poruszaniu się po Ośrodku.

§ 7.

 1. Kontakt poza godzinami pracy z małoletnimi jest co do zasady zabroniony.

 2. Nie wolno zapraszać małoletnich do swojego miejsca zamieszkania, spotkania z małoletnim lub też jego opiekunem powinny odbywać się na terenie Ośrodka.

 3. Jeśli zachodzi konieczność kontaktu z małoletnim, opiekunem poza godzinami pracy Ośrodka, dozwolone są środki:

 1. służbowy telefon;

 2. służbowy e-mail;

 3. służbowy komunikator;

 4. inne środki komunikacji zaakceptowane przez Dyrektora.

 1. Jeśli pracownik musi spotkać się z małoletnim poza godzinami pracy Ośrodka (lub jego opiekunem), wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Dyrektora Ośrodka, a opiekun musi wyrazić na taki kontakt zgodę.

 2. W przypadku, gdy pracownika łączą z małoletnim lub jego opiekunem relacje rodzinne lub towarzyskie, zobowiązany on jest do zachowania pełnej poufności, w szczególności do utrzymania w tajemnicy spraw dotyczących innych małoletnich, opiekunów i pracowników.

§ 8.

 1. Rozpoznanie nadużycia w kontaktach z małoletnim nie zawsze jest łatwe. Czasami
  o nadużyciu donoszą naoczni świadkowie lub jest ono ujawniane np. przez inne dziecko lub dorosłego. Często pojawiają się wskazówki wątpliwych zachowań. Nie wolno lekceważyć takich doniesień lub znaków, należy je weryfikować i monitorować.

 2. Samo wyodrębnienie form nadużyć nie pozwala w pełni na identyfikację ryzyka naruszenia bezpieczeństwa małoletnich. Konieczne jest przedstawienie okoliczności, w których podczas zajęć może dojść do naruszeń, wyjaśnienie jak takie naruszenia mogą wyglądać w poszczególnych sytuacjach, aby prawidłowo zlokalizować źródło zagrożenia.

 3. Nadużycia najczęściej występujące w trakcie uprawiania dyscyplin sportowych i innych zajęć:

 1. Kontuzjew związku z wysokim ryzykiem kontuzji podczas aktywności fizycznej a także presją wywieraną na małoletnim, która może przyczynić się do wystąpienia uszkodzeń lub ich rozległości, gdy wykonuje to, co nie jest rozsądne lub właściwe ze względu na wiek
  i
  umiejętności. Zachęcanie małoletnich do udziału w treningach w przypadku kontuzji jest zachowaniem, które nie powinno być akceptowane przez opiekunów;

 2. Nacisk na wygranąwywieranie presji w celu osiągnięcia korzystnych wyników za wszelką cenę, może wywołać szkody zarówno psychiczne jak i fizyczne. Presja osiągania wyników może pochodzić od dorosłych, ale może również mieć źródło w ambicjach małoletniego lub jego rówieśników. W przypadku dzieci, wydajność nigdy nie powinna odbywać się kosztem przyjemności i rozwoju;

 1. Kontakty fizyczneokoliczności takie jak przebieranie się w szatniach, kąpiel
  po
  treningu lub zawodach, korzystanie z basenu zwiększają ryzyko wystąpienia naruszeń. Sytuacje takie mogą stworzyć okazje do seksualnego wykorzystania małoletniego. Należy więc wyważyć poszanowanie prywatności dzieci i ich bezpieczeństwo. Jeżeli konieczna jest indywidualna opieka, wskazana jest obecność drugiej osoby dorosłej. W takich sytuacjach dorosły nigdy nie powinien zostawać sam z małoletnim ani nawet sam w obecności innego dziecka, ponieważ dzieciom zdarza się konfabulować lub źle ocenić sytuację. Wszelkie kontakty z małoletnim powinny odbywać się w otwartym pomieszczeniu;

 2. Imprezy wyjazdowe, obozy lub inne aktywności z dala od domu z zapewnieniem nocleguwyjazdy z zapewnieniem noclegu np. imprezy wyjazdowe lub obozy treningowe, mogą zapewnić możliwości tym, którzy chcą wyrządzić krzywdę seksualną dzieciom. Należy pamiętać, że zawsze musi być wystarczająco dużo dorosłych, aby zapewnić odpowiedni nadzór. Przy pracy z dziećmi zawsze powinny być obecne co najmniej dwie osoby dorosłe, aby uniknąć zaginięcia lub pozostawienia dzieci w niebezpiecznych sytuacjach. Ponadto należy wziąć pod uwagę środki transportu oraz miejsce noclegu, które mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom;

 3. Bliskie relacjerelacje między dzieckiem, a jego trenerem, koordynatorem, opiekunem lub innymi osobami z Ośrodka, ważne i mogą okazać się korzystne dla jego rozwoju. Wiele dzieci rozwija bliskie i pełne zaufania relacje, szczególnie ze swoim trenerem, który może odgrywać znaczącą rolę w ich życiu, zwłaszcza jeśli nie mają dobrych kontaktów z innymi dorosłymi. Jednak te bliskie relacje mogą również być przyczyną wyrządzenia dzieciom krzywdy. Dziecko może chcieć spełnić zalecenia lub życzenia dorosłego. Dziecko może obawiać się sprzeciwu wobec dorosłego, która jest osobą zaufania i władzy
  o
  niekwestionowanym do tej pory autorytecie. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w Ośrodku oznacza, że wszyscy powinni być angażowanidzieci, trenerzy, opiekunowie i rodzice, oraz ważne jest to, aby wszyscy zostali objęci tymi samymi standardami zachowania i postępowania;

 4. Dynamika wewnątrz zespołubycie częścią zespołu, klubu, drużyny i związane z tym poczucie przynależności może być bardzo korzystne dla poczucia własnej wartości przez dzieci.Duchzespołu ma kluczowe znaczenie dla uczenia się dziecka. Atmosfera jest tworzona przez zawodników, ale opiekun ma na nią duży wpływ. Jeśli opiekun swoim zachowaniem pokazuje, że wszystkich należy szanować, a szykanowanie nie jest tolerowane, atmosfera zespołu jest znacznie bardziej przyjazna i pozytywna. Jeśli trener pokaże, że ceni sobie bardziej wygraną niż poziom gry czy zachowania, zawodnicy mogą zacząć się obwiniać, a także wyłączać z gry dzieci, które ich zdaniem zawodzą, nie osiągając wymaganych rezultatów. Atmosfera wewnątrz zespołu może wzbudzać poczucie u dzieci, że nie pasują do grupy, być może z powodu ich pochodzenia lub innych cech je wyróżniających. Hierarchia w zespole/drużynie powstaje, gdy starsze lub silniejsze dzieci będą miały wpływ na inne. Może to przynosić pozytywne skutki, gdy starsi zawodnicy wzorcami dobrych zachowań, ale także prowadzić do negatywnych konsekwencji, w przypadku, gdy dzieci będą tolerować prześladowanie, aby zyskać akceptację starszych kolegów z zespołu.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI MIĘDZY MAŁOLETNIMI W OŚRODKU. ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE MAŁOLETNICH

§ 9.

 1. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi:

 1. pracownicy Ośrodka chronią małoletnich i zapewniają im bezpieczeństwo;

 2. małoletni uznają prawo innych do odmienności i zachowania tożsamości ze względu na:

 1. pochodzenie etniczne, geograficzne, narodowe,

 2. religię,

 3. status ekonomiczny,

 4. cechy rodzinne,

 5. wiek,

 6. płeć,

 7. orientację seksualną,

 8. cechy fizyczne, niepełnosprawność;

 1. małoletni nie naruszają praw innych – nikogo nie dyskryminują ze względu na jakąkolwiek jego odmienność;

 2. zachowanie i postępowanie małoletnich wobec kolegów/ innych osób nie narusza ich poczucia godności/ wartości osobistej. Małoletni są zobowiązani do respektowania praw
  i wolności osobistych swoich kolegów i koleżanek, ich prawa do własnego zdania, do poszukiwań i popełniania błędów, do własnych poglądów, wyglądu i zachowania – w ramach społecznie przyjętych norm i wartości;

 3. kontakty między małoletnimi cechuje zachowanie przez nich wysokiej kultury osobistej,
  np. używanie zwrotów grzecznościowych typu proszę, dziękuję, przepraszam, uprzejmość, życzliwość, poprawny, wolny od wulgaryzmów język, kontrola swojego zachowania i emocji, wyrażanie sądów i opinii w spokojny sposób, który nikogo nie obraża i nie krzywdzi;

 4. małoletni budują wzajemne relacje poprzez niwelowanie konkurencyjności między sobą
  w różnych obszarach życia, wzajemne zrozumienie oraz konstruktywne, bez użycia siły rozwiązywanie problemów i konfliktów między sobą, akceptują i szanują siebie nawzajem;

 5. małoletni okazują zrozumienie dla trudności i problemów kolegów/koleżanek i oferują
  im pomoc, nie kpią, nie szydzą z ich słabości, nie wyśmiewają ich, nie krytykują;

 6. w kontaktach między sobą małoletni nie zachowują się prowokacyjnie i konkurencyjnie, nie powinni również mieć poczucia zagrożenia czy odczuwać wrogości ze strony kolegów;

 7. małoletnie mają prawo do własnych poglądów, ocen i spojrzenia na świat oraz wyrażania ich, pod warunkiem, że sposób ich wyrażania wolny jest od agresji i przemocy oraz nikomu nie wyrządza krzywdy.

 1. Bez względu na powód, agresja i przemoc fizyczna, słowna lub psychiczna wśród małoletnich
  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli nigdy nie może być przez nich akceptowana lub usprawiedliwiona.

ROZDZIAŁ 4

ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA MAŁOLETNICH

§ 10.

 1. Pracownicy Ośrodka posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletnich.

 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy Ośrodka podejmują rozmowę
  z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania stosownej pomocy.

 3. Pracownicy Ośrodka monitorują sytuację i dobrostan małoletniego.

ROZDZIAŁ 5

ZASADY I PROCEDURA PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO PRZEZ PRACOWNIKA, OSOBĘ TRZECIĄ, INNEGO MAŁOLETNIEGO LUB OPIEKUNA

§ 11.

 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez osoby trzecie, związane z Ośrodkiem tj. pracowników Ośrodka, wolontariuszy, partnerów współpracujących z Ośrodkiem:

 1. jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni doświadcza przemocy z uszczerbkiem
  na
  zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia małoletniemu bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Pracownik zobowiązany jest do zawiadomienia policji pod nr 112 lub 997,
  a
  w przypadku podejrzenia innych przestępstw do poinformowania policji lub prokuratury
  o
  możliwości popełnienia przestępstwa. W przypadku zawiadomienia telefonicznego pracownik zobowiązany jest podać swoje dane, dane małoletniego oraz dane osoby podejrzanej o krzywdzenie małoletniego oraz opis sytuacji z najważniejszymi faktami. W przypadku zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomienie adresuje się do najbliższej jednostki, w zawiadomieniu podaje się dane jak w przypadku zawiadomienia telefonicznego;

 2. jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej (np. popychanie, klapsy, poniżanie, ośmieszanie), zobowiązany jest do zadbania
  o bezpieczeństwo małoletniego i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Następnie powinien zawiadomić Dyrektora, aby ten mógł zakończyć współpracę z osobą krzywdzącą;

 3. jeśli pracownik Ośrodka zauważy inne niepokojące zachowania wobec małoletnich np. krzyki, niestosowne komentarze zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo małoletniego
  i odseparować go od osoby podejrzanej o krzywdzenie. Poinformować Dyrektora Ośrodka, aby mógł przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, a w razie konieczności zakończyć współpracę.

 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez osobę nieletnią:

 1. jeśli pracownik Ośrodka podejrzewa, że małoletni doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie, zobowiązany jest do zapewnienia małoletniemu bezpiecznego miejsca i odseparowania go od osoby stwarzającej zagrożenie. Ponadto, zawiadamia Dyrektora, aby przeprowadził rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami małoletniego i osoby nieletniej podejrzanej o czyn zabroniony. Jednocześnie powiadamia najbliższy sąd rodzinny lub policję wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;

 2. jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osoby nieletniej, zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo małoletniego i odseparowania go od osoby krzywdzącej. Ponadto zawiadamia Dyrektora, aby przeprowadził rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami małoletniego i osoby nieletniej podejrzanej i opracowuje działania naprawcze.

 1. Schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez jego opiekuna:

 1. jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni doświadczył jednorazowo przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony opiekuna, zobowiązany jest do zadbania o bezpieczeństwo małoletniego. Ponadto zawiadamia Dyrektora, aby przeprowadził rozmowę, a jeśli to niemożliwe sam przeprowadza rozmowę z opiekunami małoletniego. Informuje o możliwości udzielenia wparcia psychologicznego. W przypadku braku współpracy opiekuna lub powtarzającej się przemocy, zobowiązany jest do powiadomienia właściwego ośrodka pomocy społecznej (na piśmie lub mailowo), jednocześnie składa wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny;

 2. jeśli pracownik podejrzewa, że małoletni jest zaniedbany lub jego opiekun jest niewydolny wychowawczo, powinien zadbać o bezpieczeństwo małoletniego. Powinien powiadomić Dyrektora oraz porozmawiać z opiekunem, proponując mu możliwość wsparcia psychologicznego. Jeśli sytuacja małoletniego się nie poprawi, zobowiązany jest zawiadomić ośrodek pomocy społecznej.

§ 12.

  1. Każdy ujawniony lub zgłoszony incydent lub zdarzenie zagrażające dobru nieletniego, na temat, którego Ośrodek posiada wiedzę zostaje odnotowany poprzez uzupełnienie Karty Interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3.

  2. Karty interwencji, o których mowa w ust. 1 przechowywane w specjalnie na ten cel przygotowanej Księdze Zdarzeń.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

§ 13.

 1. Dane osobowe małoletniego podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dna 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przyjętych, wewnętrznych politykach dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych:

  1. pracownik Ośrodka ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem;

  2. dane osobowe małoletniego są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;

 2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych małoletniego odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Administrator zapewnia również realizowanie obowiązku informacyjnego wynikającego
  z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, wobec osób, których dane są przetwarzane.

§ 14.

Pracownik Ośrodka może wykorzystać informacje o małoletnim w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości małoletniego oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację małoletniego.

§ 15.

  1. Pracownik Ośrodka nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o małoletnim ani o jego opiekunie.

  2. Pracownik Ośrodka, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się
   z opiekunem małoletniego i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik Ośrodka podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna małoletniego.

  3. Pracownik Ośrodka nie kontaktuje przedstawicieli mediów z małoletnim, nie wypowiada się
   w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie małoletniego lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik Ośrodka jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest
   w żaden sposób utrwalana.

§ 16.

  1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia Ośrodka. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje Dyrektor.

  2. Dyrektor Ośrodka, podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, poleca pracownikowi przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie Ośrodka małoletnich.

ROZDZIAŁ 7

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU MAŁOLETNIEGO

§ 17.

Pracownicy Ośrodka uznając prawo małoletniego do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku małoletniego.

§ 18.

  1. Pracownikowi Ośrodka nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku małoletniego (tj. filmowanie, fotografowanie) na terenie Ośrodka bez pisemnej zgody opiekuna małoletniego, chyba, że utrwalenie wizerunku realizowane jest podczas imprezy publicznej.

  2. W celu uzyskania zgody opiekuna małoletniego na utrwalanie wizerunku, pracownik Ośrodka może skontaktować się z opiekunem małoletniego i ustalić procedurę uzyskania zgody.

  3. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna małoletniego bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

  4. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku małoletniego nie jest wymagana.

§ 19.

 1. Upublicznienie przez pracownika Ośrodka wizerunku małoletniego utrwalonego w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody jego opiekuna.

 2. Przed utrwaleniem wizerunku małoletniego należy małoletniego oraz opiekuna poinformować
  o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.pl) w celach promocyjnych.

ROZDZIAŁ 8

ZASADY AKTUALIZACJI STANDARDU OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ ZAKRES KOMPETENCJI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW OŚRODKA DO STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

§ 20.

 1. Procedura aktualizowania Standardu odbywa się nie rzadziej niż raz na 2 lata.

 2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli wyznacza osobę odpowiedzialną za Standardy Ochrony Małoletnich.

 3. Osoba wyznaczona przez Dyrektora Ośrodka monitoruje realizację Standardów, reaguje na ich naruszenie oraz koordynuje zmiany w Standardach prowadząc równocześnie rejestr zgłoszeń
  i proponowanych zmian.

 4. Osoba odpowiedzialna za realizację Standardu zobowiązana jest do przeprowadzania wśród pracowników Ośrodka (przynajmniej raz w roku) ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Standardu.

 5. Po przeprowadzonej ankiecie, osoba odpowiedzialna opracowuje wypełnione ankiety oraz sporządza z nich raport, który przedstawia Dyrektorowi Ośrodka.

 6. W ankiecie pracownicy Ośrodka mogą proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia Standardów w Ośrodku.

 7. Dokonując monitoringu Standardów, Dyrektor Ośrodka może wyznaczyć osobę do przeprowadzenia ankiety wśród małoletnich, dotyczącej świadomości małoletnich z form pomocy realizowanych przez Ośrodek. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Standardu.

 8. Dyrektor wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Ośrodka nowe brzmienie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

ROZDZIAŁ 9

ZASADY UDOSTĘPNIANIA RODZICOM I MAŁOLETNIM STANDARDÓW
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA

§ 21.

 1. Dokument „Standardy Ochrony Małoletnich” jest dokumentem Ośrodka ogólnodostępnym dla pracowników Ośrodka, małoletnich oraz ich opiekunów.

 2. Dokument opublikowany jest na stronie internetowej Ośrodka.

ROZDZIAŁ 10

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU I MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

§ 22.

  1. Ośrodek, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

  2. Osoba odpowiedzialna za dostęp do Internetu w porozumieniu z Dyrektorem zabezpiecza sieć przed niebezpiecznymi treściami, poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania.

ROZDZIAŁ 11

MONITORING STOSOWANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

§ 23.

 1. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.

 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów i za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów oraz za proponowanie zmian w Standardach Ochrony Małoletnich.

ROZDZIAŁ 12

ZAPISY KOŃCOWE

§ 24.

 1. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

 2. Standardy Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli udostępniane są zgodnie z § 21 ust. 2.

Załącznik nr 1 do Standardów Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Sportu
i
Rekreacji w Dukli

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI I ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA

PODSTAWOWYCH ZASAD OCHRONY MAŁOLETNICH

…………………………………………………….

miejscowość, data

Ja, ……………………………………………………………….. nr PESEL………………………………………………

oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami ochrony małoletnich obowiązującymi
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

……………………………………………………………….

podpis

Załącznik nr 2 do Standardów Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Sportu
i
Rekreacji w Dukli

………………………………………………………….

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
O
ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIU ZASAD ZAWARTYCH
W
STANDARDACH OCHRONY MAŁOLETNICH
W
MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W DUKLI

Ja, ……………………………………………………………….. nr PESEL………………………………………………

oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Małoletnich stosowanymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli oraz deklaruję, że będę ich przestrzegać.

………………………………………………………………..

podpis

Załącznik nr 3 do Standardów Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Sportu
i
Rekreacji w Dukli

KARTA INTERWENCJI
OBOWIĄZUJĄCA
W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W DUKLI

IMIĘ I NAZWISKO POKRZYWDZONEGO MAŁOLETNIEGO

Przyczyna interwencji ( forma krzywdzenia)

Osoba zgłaszająca interwencję

Opis działań podjętych przez pracowników Ośrodka

Data

Działanie

Spotkania z opiekunami małoletniego

Data

Działanie

Forma podjętej interwencji

Zawiadomienie policji

Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa

Wniosek o wgląd w sytuację rodziny

inny rodzaj interwencji. Jaki?

Dane dotyczące interwencji ( nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji

Wyniki interwencji: działania organów sprawiedliwości, działania Ośrodka, działania rodziców

Data

Działanie

Załącznik nr 4 do Standardów Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Sportu
i
Rekreacji w Dukli

MONITORING STANDARDÓWANKIETA DLA PRACOWNIKÓW
MIEJSKIEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DUKLI

LP.

ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA

TAK

NIE

1.

Czy znasz standardy ochrony małoletnich obowiązujące w naszym Ośrodku?

2.

Czy znasz treść dokumentu „Standardy Ochrony Małoletnich”
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli?

3.

Czy uważasz, że potrafisz rozpoznać syndromy krzywdzonego małoletniego?

4.

Czy wiesz w jaki sposób zareagować na symptomy krzywdzenia małoletniego?

5.

Czy zaobserwowałeś naruszenie zasad określonych w Standardach oraz w pozostałych regulaminach i procedurach przez innego pracownika?

6.

Czy masz uwagi / sugestie / przemyślenia związane z funkcjonującymi w Ośrodku „Standardami Ochrony Małoletnich”? (Jeżeli tak, opisz je
w tabeli poniżej)

7.

Czy jakieś działanie związane z przyjęciem Standardów jest odbierane jako trudne lub niechętnie podchodzisz do jego realizacji z innych powodów?

JEŚLI NA KTÓREŚ Z PYTAŃ W ANKIECIE MONITORING STANDARTÓW ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK

NAPISZ: Jakie zasady zostały naruszone?

NAPISZ: Jakie działania podjąłeś?

NAPISZ: Czy masz jakieś sugestie lub propozycję poprawy obowiązujących standardów?

Załącznik nr 5 do Standardów Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Sportu
i
Rekreacji w Dukli

MONITORING STANDARDÓWANKIETA DLA MAŁOLETNICH
W
MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W DUKLI

LP.

ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA

TAK

NIE

1.

Czy znasz standardy ochrony małoletnich obowiązujące w Ośrodku?

2.

Czy w sytuacji doświadczenia przemocy, krzywdy wiesz do kogo możesz się zwrócić, aby uzyskać pomoc?

3.

Czy w sytuacji doświadczenia przemocy znalazł się ktoś, kto pomógł Ci i udzielił pomocy?

4.

Czy byłeś/byłaś świadkiem, gdy stosowano agresję/przemoc wobec kogoś innego? (Jeżeli tak, opisz poniżej tabeli jak zareagowałeś/zareagowałaś?)

4.

Czy w według Ciebie w Ośrodku istnieje problem przemocy lub agresji?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial