13 lipca 2024

Konkursy

25.08.2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli

kwestionariusz-kandydata-1661407682 ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy-w-mosir-dukla-2022-1661407651

ogloszenie o naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy-w-mosir-dukla-2022-1661407651Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze „ MŁODSZY REFERENT”

Ogłoszenie o naborze PDF
Kwestionariusz osobowy PDF

  1. 1. Określenie jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli.
  2. 2. Wymiar etatu: ½ etatu.
  3. 3. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia,

 

  1. 4. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość ustaw:

a)o samorządzie gminnym,

b) o sporcie

c)o pracownikach samorządowych,

d) kodeksu postępowania administracyjnego,

e) o zamówieniach publicznych,

2) prawo jazdy kat. B, dysponowanie własnym samochodem osobowym do celów służbowych

3) dyspozycyjność, komunikatywność,

1)

2)

3)

4) kserokopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności,

5) biegła znajomość systemów operacyjnych, pakiet ofice ,

 

  1. 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) gromadzenie i przechowywanie akt prawnych i zarządzeń wewnętrznych, ewidencjonowanie faktur ,

2) czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji,

3) zaopatrzenie w niezbędną dokumentację do działalności podstawowej MOSiR

4) prace w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji,

5) pomoc w opracowywanie procedur, regulaminów, instrukcji oraz zarządzeń związanych z działalnością MOSiR

6) współpraca w zakresie przestrzegania bhp i p.poż. z inspektorem bhp

7) czuwanie nad aktualizacją strony internetowej MOSiR

8) obsługa archiwum

9) bieżące prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną- właściwe segregowanie dokumentów oraz ich rejestrowanie

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

 

 

 

 

 

6. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca siedząca przy komputerze, w biurze MOSiR

2) stanowisko związane z przemieszczeniami się w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,

7.Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany ,

2) kserokopia dokumentu tożsamości,

3) list motywacyjny- własnoręcznie podpisany ,

4) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

5) kopie świadectw pracy,

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli – Biuro MOSiR,1 piętro) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7) w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

8) oświadczenie kandydata według poniższego wzoru i opatrzone klauzulą i podpisem:

 

UWAGA; Brak podpisu na CV, oświadczeniu, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

w terminie do dnia 6 października 2014 r. do godziny1500 :

z dopiskiem na kopercie: „ Nabór na stanowisko urzędnicze –

„ MŁODSZY REFERENT ”

– osobiście w siedzibie MOSiR w Dukli ( Biuro Obsługi Klienta -1 piętro)

– lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej 1A

( liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli )

 

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.mosir.dukla.pl/), stronie www.mosir.dukla.pl ( zakładka – konkursy) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej 1 A

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial