13 lipca 2024

Zamówienia publiczne

Miejski Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Dukli

ul. Armii Krajowej 1 A.

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 23m2 przy ul. Armii Krajowej 1 A.

cena wywoławcza za 1m2 wynosi 5,00zł brutto

Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowej. Umowa najmu zostanie zawarta na czas od 01.06.2012 r. do 31.05.2015 r. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium 345 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej 1 A.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu są wywieszone na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Dukli ul. Armii Krajowej 1 A.

Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium w kwocie 345 zł, przelewem na konto nr 47 8642 1096 2010 9606 7233 0002 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, w terminie do dnia 18.05.2012 r. lub do kasy MOSiR w Dukli.  Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto lub do kasy Wynajmującego.

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów winny ponadto przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis właściwego rejestru.

Przetarg odbędzie się w formie postępowania ustnego. Każde kolejne postąpienie ustala się              w wysokości nie mniej niż 20,00 zł.

Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu. Wpłacone wadium do przetargu zaliczone zostanie jako kaucja.

Niestawienie się wygrywającego po rozstrzygnięciu przetargu celem podpisania umowy najmu jak również odmowa złożenia kaucji, stanowi podstawę odstąpienia przez Wynajmującego od jej zawarcia – w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Nieprzejęcie lokalu protokołem w ciągu trzech dni roboczych od daty podpisania umowy stanowi podstawę odstąpienia przez Wynajmującego od umowy – w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana bądź nie nastąpi przejęcie lokalu Wynajmujący może zawrzeć umowę z osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę, po osobie, która przetarg wygrała, pod warunkiem niewycofania przez tę osobę wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w  Dukli ul. Armii Krajowej 1 A. Tel. 13/4330335.

Regulamin przetargu…


Przetarg na wynajem lokali na prowadzenie działalności z zakresu sportu, rekreacji i odnowy biologicznej.

Lp. Położenie lokalu Powierzchnia w m2 Stawka

wywoławcza za m2 miesięcznie

(w zł brutto)

Wadium

(w zł)

1. Dukla ul. Armii Krajowej 1 A 22 m² 5,00 300
2. Dukla ul. Armii Krajowej 1 A 60 m2 5,00 300

Lokal użytkowy, ujęty w wyżej przedstawionej tabeli, pozycja 1 przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowej, handlowej, usługowej oraz związanej z ochroną zdrowia (gabinety masażu, lekarskie itp.); pozycja 2 przeznaczony jest na prowadzenie zajęć rekreacyjnych w sali fitness.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas od 01.10.2011 r. do 31.12.2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Dukli ul. Armii Krajowej 1 A.

Regulamin przetargu, projekt umowy najmu są wywieszone na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w w Dukli ul. Armii Krajowej 1 A.

Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium, przelewem na konto nr 47 8642 1096 2010 9606 7233 0002 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, w terminie do dnia 18.09.2011 r. lub do kasy MOSiR w Dukli.  Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto lub do kasy Wynajmującego.

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów winny ponadto przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis właściwego rejestru.

Przetarg odbędzie się w formie postępowania ustnego. Każde kolejne postąpienie ustala się              w wysokości nie mniej niż 20,00 zł.

Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu.

Niestawienie się wygrywającego po rozstrzygnięciu przetargu celem podpisania umowy najmu jak również odmowa złożenia kaucji, stanowi podstawę odstąpienia przez Wynajmującego od jej zawarcia – w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Nieprzejęcie lokalu protokołem w ciągu trzech dni roboczych od daty podpisania umowy stanowi podstawę odstąpienia przez Wynajmującego od umowy – w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.

W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana bądź nie nastąpi przejęcie lokalu Wynajmujący może zawrzeć umowę z osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę, po osobie, która przetarg wygrała, pod warunkiem niewycofania przez tę osobę wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w  Dukli ul. Armii Krajowej 1 A.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial