13 lipca 2024

Dane osobowe RODO podczas wirusa COVID-19

Klauzula informacyjna Covid-19 .PDF

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w okresie epidemii COVID-19 w Polsce

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) Dyrektor  informuje:

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych: rodziców, opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających z oferty Ośrodka jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, z siedzibą przy ul. Amii Krajowej 1A 38-450 Dukla, reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt do Administratora: tel. 13 433 03 35, mosir@dukla.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych email: inspektorodo@onet.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia w okresie epidemii COVID-19 w Polsce bezpiecznej i prawidłowej realizacji oferty sportowo-rekreacyjnej przez Ośrodek, takich jak: prowadzenie sekcji sportowych, zawodów sportowych, obozów, wypoczynków dla dzieci, dostępu do siłowni, ………………………………………………………………….
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w następujących przepisach:
  1. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podjęcie oraz realizacja umowy,
 • 9 ust. 2 lit i RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w szczególności gdy jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się,
 • 6 ust. 1 lit d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Korzystanie z oferty MOSiR w Dukli jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jednakże w przypadku nie podania danych, może skutkować to brakiem możliwości skorzystania z oferty MOSiR.

 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku chęci wycofania zgody należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora MOSiR w Dukli. Cofnięcie wyrażonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcą mogą być podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.  Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie administratora.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące archiwizacji.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Klauzula inf. dotycząca przetwarzania danych osobowych – informacja publiczna-pdf

Obowiązek inf dla pracowników-pdf

Obowiązek inf dla umów cywilnoprawnych-pdf

Deklaracja członkowska sekcja piłki nożnej-pdf

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial